Ongevallendekking bij je reisverzekering

Wanneer u een reisverzekering gaat afsluiten is het mogelijk om als aanvullende module te kiezen voor een ongevallendekking. Deze dekking geeft recht op een vaste vergoeding bij overlijden of wanneer u blijvend invalide wordt. Het overlijden of blijvende invaliditeit moet direct en alleen het gevolg zijn van een ongeval tijdens de reis.

Wat verstaat een verzekeraar onder een ongeval?

Onder een ongeval wordt het volgende verstaan: een plotselinge, uitwendige geweldinwerking op het lichaam van de verzekerde. Het ongeval heeft lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg. Beide situaties moeten door een arts vastgesteld worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een verkeersongeval, vliegtuigongeluk, geweldsincident, wondinfectie of bloedvergiftiging.

Ongevallendekking verzekert het volgende

 • Acute vergiftiging, mits deze niet veroorzaakt is door voedings-, genot of geneesmiddelen
 • Wondinfectie en bloedvergiftiging na een ongeval
 • Besmetting door ziektekiemen ontstaan na een onvrijwillige val in het water
 • Verdrinking, bevriezing, verstikking, uitputting, zonnesteek, verhongering en uitdroging
 • Complicaties, verergeringen bij eerste hulp of medisch noodzakelijke behandeling veroorzaakt door een ongeval
 • Ontwrichting, verstuiking, spier- en peesscheuringen (mits deze plots zijn ontstaan en de aard van het probleem medisch vast te stellen is)
 • Letsel ontstaan door het ongewild in ogen, oren, luchtwegen of spijsverteringskanaal raken van voorwerpen of stoffen

Zorg er altijd voor dat u de verzekeringsvoorwaarden doorleest om precies te weten welke ongevallen onder de dekking van uw reisverzekering vallen.

Hoogte uitkering ongevallendekking

Alleen na overlijden wordt het maximale bedrag uitgekeerd. Wat de hoogte van dit bedrag is kunt u vinden in de polis van uw reisverzekering. Indien u blijvend invalide raakt tijdens uw vakantie of u raakt op een andere manier gewond, dan zal door een arts bepaald worden voor hoeveel procent u invalide bent. Dit percentage is gekoppeld aan de hoogte van de uitkering die u zult ontvangen. Bijvoorbeeld: Mocht een arts constateren dat u voor 25% procent invalide bent, dan krijgt u 25% van het verzekerde bedrag. Verliest u bijvoorbeeld een vinger, dan zal het percentage rond de 10% bedragen. Een ongevallenverzekering keert ook een bedrag uit indien één van uw gezinsleden komt te overlijden of blijvend invalide raakt door een ongeval tijdens de vakantie.

Verzekerd bij overlijden

Indien u komt te overlijden als gevolg van een ongeval dan wordt het verzekerd bedrag dat op de polis vermeld staat uitgekeerd.

Verzekerd bij invaliditeit

Indien u te maken krijgt met blijvende invaliditeit zal een arts de mate van invaliditeit vaststellen. Na deze vaststelling volgt een uitkering. Mocht de arts bijvoorbeeld vaststellen dat u voor 50% invalide bent, dan ontvangt u 50% van het verzekerd bedrag.

Beperkingen ongevallendekking

Bij de meeste reisverzekeraars zijn er beperkingen van toepassing op de ongevallendekking. Voor kinderen tot en met 16, 17 of 18 jaar (verschilt per verzekeraar) en personen van boven de 70 jaar geldt een beperkte uitkering. Soms bedraagt de uitkering voor deze personen slechts 10% of 20% van de verzekerde waarde. Er zijn ook verzekeraars die kinderen onder de 18 jaar juist een hogere uitkering geven bij invaliditeit.

Medische kosten

Indien u naar een arts of ziekenhuis moet voor een behandeling na een ongeval in het buitenland, dan worden medische kosten niet gedekt door de ongevallendekking. U dient hiervoor de module medische kosten te kiezen. Bij medische kosten kunt u denken aan ambulancevervoer, ziekenhuisbezoek, medische ingrepen, consult van een arts, hulpmiddelen en medicijnen als gevolg van een ongeval. De module medische kosten is zowel af te sluiten voor een kortlopende als een langlopende reisverzekering.

Geen uitkering wanneer sprake is van

 • Opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld
 • Deelname aan wedstrijden
 • Overmatig gebruik van verdovende middelen of alcohol
 • Ongeval tijdens winter-, onderwater- of bijzondere sporten, tenzij dit apart is meeverzekerd

Dit zijn een aantal voorbeelden van situaties waarbij er geen uitkering zal zijn. Kijk in de voorwaarden van uw ongevallendekking wanneer er wel en niet uitgekeerd zal worden.

Heb ik eigenlijk een ongevallendekking nodig?

Of u een ongevallendekking moet afsluiten als aanvullende module bij uw reisverzekering is afhankelijk van of u al andere verzekeringen hebt afgesloten waarbij bepaalde zaken zijn verzekerd. Heeft u bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan bent u al voor de financiële gevolgen van invaliditeit verzekerd. Wanneer u een uitvaartverzekering hebt dan ontvangen uw nabestaanden een bedrag waarvan uw uitvaart betaald kan worden. Dan is er ook nog een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden een bedrag ontvangen waarmee de hypotheek en andere kosten betaald kunnen worden.

Vergelijk alvorens u afsluit

Het is verstandig om reisverzekeringen met een aanvullende ongevallendekking met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het belangrijk om de voorwaarden met elkaar te vergelijken. Let hierbij vooral op de voorwaarden met betrekking tot leeftijdscategorieën bij de ongevallendekking, deze kunnen per verzekeraar sterk verschillen.